Ambrose Services B.V.

Integrated Pest Management

Integrated Pest Management (IPM) heeft tot doel een duurzaam aanpak van dierplagen. Met de toepassing van IPM wordt gestreefd om door middel van het afwegen van alle beschikbare technieken en alternatieven op economisch verantwoorde wijze duurzaam uitvoering te geven aan de beheersing van knaagdieren.

Indien aanwezig, dan zal dit in overleg en afstemming met de opdrachtgever plaatsvinden. Het uitgangspunt is het streven naar preventie in plaats van bestrijding met als doel om het gebruik van biociden zoveel mogelijk te beperken en indien mogelijk te vermijden en zodoende het milieu te sparen.

Indien gebruik van biociden noodzakelijk is, dan moeten het gebruik van de biociden en de risico’s voor niet-doelwit organismen en mensen worden geminimaliseerd. Dit betekent bijvoorbeeld:

  • Een restrictief gebruik op plekken waar niet-doelwit soorten voorkomen en toegang hebben tot biociden.

  • Een restrictief gebruik op plekken waar niet-doelwit organismen voorkomen die vergiftigd kunnen worden door het eten van vergiftigde ratten en/of muizen.

IPM dwingt professionele plaagdierbedrijven om in het kader van monitoring ook de aandacht te vestigen op terrein overschrijdende overlast. Dit betekent dat kan worden geconcludeerd dat een hoge populatiedruk van plaagdieren niet op de locatie van de agrariër of opdrachtgever wordt veroorzaakt, maar dat de bron van overlast zich op aangrenzende percelen c.q. bedrijven bevindt.

In dit geval zal de agrariër of opdrachtgever – desgewenst ondersteund door het professionele plaagdierbedrijf – in contact moeten treden met de eigenaren, huurders, gebruikers van deze aangrenzende percelen en dient men hen te informeren over en overlastsituatie. IPM vergt in deze situatie een gecoördineerde aanpak van de overlast.

De overlast wordt bepaald door een drempelwaarde, die door opdrachtgever en opdrachtnemer wordt vastgesteld. Alle bij de overlast betrokken partijen zullen medewerking moeten verlenen aan een gecoördineerd terrein overschrijdende aanpak om de populatiedruk te verlagen.

Deze aanpak kan betekenen dat de eigenaar, huurder, gebruiker het professioneel bedrijf opdracht zal geven om in samenwerking met de andere bij de overlast betrokken partijen de populatiedruk te verlagen. Indien de opdrachtgever geen medewerking verleent aan een gecoördineerd terrein overschrijdende aanpak, dan kan het bevoegd gezag de medewerking hieraan door de opdrachtgever onder bepaalde omstandigheden afdwingen.


Last van ongedierte?

Neem contact met ons op

Voor vrijblijvend advies

Bel ons direct
(013) 57 14 730