Ambrose Services B.V.

Integrated Pest Management

Integrated Pest Management (IPM) heeft tot doel een duurzaam aanpak van dierplagen. Met de toepassing van IPM wordt gestreefd om door middel van het afwegen van alle beschikbare technieken en alternatieven op economisch verantwoorde wijze duurzaam uitvoering te geven aan de beheersing van knaagdieren.

Indien aanwezig, dan zal dit in overleg en afstemming met de opdrachtgever plaatsvinden. Het uitgangspunt is het streven naar preventie in plaats van bestrijding met als doel om het gebruik van biociden zoveel mogelijk te beperken en indien mogelijk te vermijden en zodoende het milieu te sparen.

Indien gebruik van biociden noodzakelijk is, dan moeten het gebruik van de biociden en de risico’s voor niet-doelwit organismen en mensen worden geminimaliseerd. Dit betekent bijvoorbeeld:

  • Een restrictief gebruik op plekken waar niet-doelwit soorten voorkomen en toegang hebben tot biociden.

  • Een restrictief gebruik op plekken waar niet-doelwit organismen voorkomen die vergiftigd kunnen worden door het eten van vergiftigde ratten en/of muizen.

IPM dwingt professionele plaagdierbedrijven om in het kader van monitoring ook de aandacht te vestigen op terrein overschrijdende overlast. Dit betekent dat kan worden geconcludeerd dat een hoge populatiedruk van plaagdieren niet op de locatie van de agrariër of opdrachtgever wordt veroorzaakt, maar dat de bron van overlast zich op aangrenzende percelen c.q. bedrijven bevindt.

In dit geval zal de agrariër of opdrachtgever – desgewenst ondersteund door het professionele plaagdierbedrijf – in contact moeten treden met de eigenaren, huurders, gebruikers van deze aangrenzende percelen en dient men hen te informeren over en overlastsituatie. IPM vergt in deze situatie een gecoördineerde aanpak van de overlast.

De overlast wordt bepaald door een drempelwaarde, die door opdrachtgever en opdrachtnemer wordt vastgesteld. Alle bij de overlast betrokken partijen zullen medewerking moeten verlenen aan een gecoördineerd terrein overschrijdende aanpak om de populatiedruk te verlagen.

Deze aanpak kan betekenen dat de eigenaar, huurder, gebruiker het professioneel bedrijf opdracht zal geven om in samenwerking met de andere bij de overlast betrokken partijen de populatiedruk te verlagen. Indien de opdrachtgever geen medewerking verleent aan een gecoördineerd terrein overschrijdende aanpak, dan kan het bevoegd gezag de medewerking hieraan door de opdrachtgever onder bepaalde omstandigheden afdwingen.


Beheersen van knaagdierenpopulaties in en om gebouwen en voedselopslagplaatsen 


Voor bedrijven die de mogelijkheid willen behouden om in en om gebouwen rodenticiden te blijven gebruiken, is het per 1 januari 2023 verplicht om zich te certificeren. Dat heeft de overheid zo bepaald en dit is geregeld door het Ctgb via het wettelijk gebruiksvoorschrift (WG).
Voor de tussenliggende periode is een overgangsregeling vastgesteld.
Om tot een goede uitvoering te komen is KPMB gevraagd om op te treden als onafhankelijk schemabeheerder. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en met steun van de brancheorganisaties LTO, NVPB en PLA..N. en het KAD is hier hard aan gewerkt.

Om het op een onafhankelijke wijze te organiseren is het Centraal College van Deskundigen (CCvD) ingericht, waar belanghebbende partijen zitting in hebben. Hiermee wordt de onafhankelijkheid extra gewaarborgd. Het CCvD heeft invulling gegeven aan het certificatieschema ‘IPM Knaagdierbeheersing’ en dit is vervolgens van toepassing voor al het professionele gebruik van rodenticiden in en om gebouwen en voedselopslagplaatsen.
Dit houdt in dat de voorschriften gelden voor alle bedrijven, instanties en personen die dergelijke werkzaamheden verrichten, zoals: plaagdiermanagementbedrijven, agrarische ondernemers of gemeentelijke diensten.

De certificering is gebaseerd op het door het Ctgb en IL&T en KPMB goedgekeurde
en meeste recente Certificatieschema.

Alle medewerkers van  Ambrose Services B.V. zijn in bezit van het diploma
IPM-Knaagdierbeheersing buiten en binnen (IPM-2023)

Meer informatie over IPM-Knaagdierbeheersing treft u op de website van de KPMB

Last van ongedierte?

Neem contact met ons op

Voor vrijblijvend advies

Bel ons direct
(013) 57 14 730